مهندس ميرزابابا مطهري‌نژاد عضو دفتر سياسي حزب مردم‌سالاري:

ادامه کار «شوراي سياست‌گذاري اصلاح‌طلبان» موضوعيت ندارد

3 مهر 1395 ساعت 22:57

مطهري نژاد گفت: شوراي سياستگذاري اصلاح‌طلبان براي انتخابات مجلس دهم شکل گرفته بود و بعد از انتخابات مجلس، ادامه کار اين شورا موضوعيتي ندارد.


ميرزا بابا مطهري‌نژاد عضودفتر سياسي مردم‌سالاري درباره ورود حزب متبوعش به انتخابات سال آينده، گفت: شوراي مرکزي حزب مردم‌سالاري دو هفته ديگر تشکيل جلسه مي‌دهد. دستور جلسه شوراي مرکزي مهر ماه حزب مردم‌سالاري بررسي انتخابات سال آينده است.

مطهري‌نژاد درباره ادامه کار شوراي عالي سياست‌گذاري اصلاح‌طلبان اظهار کرد: شوراي سياستگذاري براي انتخابات مجلس دهم شکل گرفته بود و بعد از انتخابات مجلس، ادامه کار اين شورا موضوعيتي ندارد و ما ديگر چيزي به نام شوراي سياست‌گذاري نداريم.

عضو حزب مردم‌سالاري با اشاره به اينکه شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات کميته‌اي دارد که مسائل انتخابات را بررسي مي‌کند، متذکر شد: شوراي هماهنگي اصلاحات در قالب کميته انتخابات مسائل سياسي را پيگيري مي‌کند. ممکن است کميته انتخابات به يک سازوکار جديد برسد اما شوراي سياستگذاري به شکلي که بود ديگر تکرار نمي‌شود.

وي درباره جلسه اخير شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات که قرار بود درباره سازوکار شوراي سياستگذاري بحث شود، گفت: من در جلسه اخير حضور نداشتم اما بطور معمول کميته انتخابات شورا هماهنگي بايد به اين مسائل رسيدگي کند و شورا نمي‌تواند درباره مسائل انتخابات بطور مستقيم ورود کند چراکه اين اختيار را به کميته انتخابات داده است. تا زماني که کميته انتخابات پيشنهاد جديدي نياورده است، تصميم‌گيري موضوعيتي ندارد.

عضو شوراي مرکزي حزب مردم‌سالاري افزود: جلسات شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات با حضور دبيران کل يا نمايندگان آنها تشکيل مي‌شود اما کميته انتخابات تنها با حضور دبيران کل شکل مي‌گيرد. دو سوم احزاب 19 گانه شوراي هماهنگي که 14 حزب هستند، کميته انتخابات را مسئول رسيدگي به انتخابات مي‌دانند.
مطهري‌نژاد درباره فعاليت کميته انتخابات شوراي هماهنگي، اظهار کرد: آقاي رهامي به‌عنوان رئيس کميته انتخابات فعاليتش را شروع کرده اما هنوز گزارشي به شوراي هماهنگي ارائه نشده است.
 


کد مطلب: 245

آدرس مطلب: http://www.hosnanews.ir/fa/doc/news/245/ادامه-کار-شوراي-سياست-گذاري-اصلاح-طلبان-موضوعيت-ندارد

حسنا
  http://www.hosnanews.ir